Fundusze Europejskie

Regulamin opłat

Regulamin pobierania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy

§ 1

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6 00 do 17 00.
 2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
  1. bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowanych w godzinach od 700 do 1200 od poniedziałku do piątkuwykluczając dni ustawowo wolne od pracy,
  2. płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przekraczających wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie, w zadeklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnym z deklaracją złożoną w potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola,
  3. bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 4. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną. Przedszkole nie zapewnia odrębnych wymogów żywieniowych.
 5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia oraz dzienna stawka żywieniowa określone zostały przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, obecnie stawka żywieniowa wynosi 10 zł.
 6. Dzienna stawka żywieniowa uzależniana jest od aktualnych cen produktów żywnościowych i może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego. 
 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za żywienie nie pobiera się pod warunkiem, że rodzic, opiekun prawny poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 730
 8. W przypadku niezgłoszenia nieobecności rodzic/opiekun prawny ponosi koszt żywienia za każdy niezgłoszony dzień nieobecności dziecka.
 9. Nieobecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun prawny może zgłosić: 
  • wysyłając mail przez e-dziennik, 
  • telefonicznie, 
  • osobiście u nauczyciela grupy (np. w przypadku, gdy rodzic wie wcześniej o terminie  nieobecności dziecka).
 10. Za żywienie rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę „z dołu” w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.
 11. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty za świadczenie usług ponad postawę programową.

§ 2

 1. Miesięczna opłata za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową ustalana jest na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, który jest rejestrowany przez system elektroniczny (ewidencja przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola).
 2. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje nieodpłatnie jedna karta rejestracji pobytu dziecka (do zwrotu po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu). Drugą kartę można dokupić
 3. Nie należy umieszczać na kartach żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
 4. W przypadku uszkodzenia bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty (tj. koszt karty powiększony o koszt przesyłki).
 5. Bieg czasu pobytu dziecka liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego wejścia do wyjścia dziecka z przedszkola.
 6. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie zarejestruje momentu wejścia i wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia placówki (od godz. 6 00 do 17 00).
 7. Koszt jednej godziny świadczenia usług w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne ustalony Uchwałą Rady Miasta Oleśnica Nr XXXIX/343/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienioną Uchwałą Nr XLII/373/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r, która została zmieniona Uchwałą Nr VIII/81/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 31 maja 2019 r. - wynosi 1 zł.
 8. Opłatę opisaną w § 2 ust. 7 pobiera się w godzinach od 6 00 do 7 00 oraz od 12 00 do 17 00 za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z tych świadczeń.
 9. Na podstawie w/w uchwały oraz złożonego oświadczenia rodzic może wnieść o obniżenie opłaty, o której mowa w § 2 ust. 7 o:
  1. 25 % - z uwagi na posiadanie na utrzymaniu trojga dzieci;
  2. 30 % - z uwagi na posiadanie na utrzymaniu czworga i więcej dzieci (dzieci do lat18, a jeżeli kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do końca 24 roku życia).

§ 3

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
  1. wniesienia w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie, opłaty określonej  w  § 2 ust. 7 oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia.
  2. termin płatności oznacza dzień uznania rachunku bankowego kwotą przelewu (wpływ na konto). 
 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się dokonywać wpłat na podstawie informacji udzielonej przez przedszkole (faktura) ma indywidualny numer konta.

§ 4

 1. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), mogą skorzystać z usług przedszkola dyżurującego.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola dyżurującego określa Procedura organizacji zajęć w miesiącach wakacyjnych.

§ 5

 1. Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych.
 2. W przypadku zalegania z opłatami za okres powyżej 1 m-ca dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń i skreślić dziecko z listy przedszkolaków. 
 3. Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

§ 6.

 1. W okresie świąt i wydłużonych weekendów planowane nieobecności dzieci należy zgłaszać z wyprzedzeniem 3-dniowym (dni robocze).
 2. Praca przedszkola w wyżej wymienionych dniach uzależniona jest od liczby dzieci. Zgodnie ze Statutem Przedszkola, aby uruchomić oddział, musi być obecnych 10 dzieci. Dyrektor na 2 dni przed dniami wolnymi zobowiązany jest podać rodzicom informację o pracy przedszkola.

§ 7

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do odbierania dziecka w ustalonych godzinach pracy przedszkola.
 2. Za niewywiązanie się z obowiązku odebrania dziecka w godzinach pracy przedszkola usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela (zgodnie z obowiązującą stawką godzinową), który pozostał w czasie ponadwymiarowym w pracy.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może odstąpić od pobrania dodatkowej opłaty, o której mowa w § 7 ust. 

§ 8

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka powyżej 14 dni oraz poinformowania przedszkola w przypadku rezygnacji z usług przedszkola, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

 

 

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.00.  Nieobecność zgłaszamy do godz. 7:30  na adres mailowy posiłki@zosolesnica.pl

do góry