Fundusze Europejskie

Rada Rodziców

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdego oddziału wybranym w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Wszelkie spory zaistniałe w placówce powołane organy rozwiązują w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między organami o zaistniałym sporze powiadomiony zostaje organ prowadzący placówkę i nadzorujący. Rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest ostateczne.

Skład Rady Rodziców:

Przedstawicielem Rady Rodziców jest jeden rodzic z każdej grupy przedszkolnej.

W skład Rady Przedszkola wchodzi trzech rodziców i trzech nauczycieli.

Na prośbę Rady Rodziców i Rady Przedszkola umieszczamy informację:

Szanowni Rodzice,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy możliwość dokonywania wpłat na Radę Rodziców również za pośrednictwem przelewu bankowego. Opłaty miesięcznej w wysokości 25 zł można dokonywać:

na konto bankowe

UWAGA

ZMIANA NUMERU KONTA

- na numer rachunku bankowego 13 1090 2415 0000 0001 5478 1194 podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której dziecko należy.

Bardzo prosimy pamiętać przy tym, że podane konto służy tylko i wyłącznie do opłacania składek na Radę Przedszkola.

Z wyrazami szacunku,

Rada Przedszkola nr 1 w Oleśnicy.

do góry