Fundusze Europejskie

Opłaty

Procedura dokonywania wpłat na konto:

1. Pobranie oryginału rachunku wystawionego przez przedszkole zawierającego :

  • Imię i nazwisko rodzica , adres,
  • tytuł wpłaty z uwzględnieniem podziału na opłatę za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , opłatę za wyżywienie oraz odpisy,
  • Termin zapłaty - opłata „z dołu” w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie, liczy się data wpływu środków na konto,
  • Nazwę i numer konta:

Przedszkole nr 1 w Oleśnicy
Każdy z rodziców posiada indywidualny numer konta podany na comiesięcznej fakturze.

2. Przy dokonywaniu wpłat przelewem należy wpisać:

  • Imię i nazwisko rodzica
  • tytuł wpłaty ( okres jakiego wpłata dotyczy np. Styczeń 2021 )

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

Koszty / Opłaty

Koszt jednej godziny świadczenia usług w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne ustalony Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXIX/343/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienioną Uchwałą nr XLII/373/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r, która została zmieniona Uchwałą nr VIII/81/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 31 maja 2019 r. - wynosi 1,00 zł.

Dzienna stawka żywieniowa określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym wynosi 10,00 zł. (Zarzadzenie nr 6/2018 dyrektora Przedszkola nr 1 w Oleśnicy z dnia 23.04.2018r.)

do góry