Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 1 w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr. 1

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

  • wybrane pliki do pobrania na stronie mogą być częściowo dostępne,
  • wybrane materiały audio-wizualne mogą nie posiadać prawidłowych transkrypcji tekstowych,
  • wybrane informacje na stronie mogą być przekazywane graficznie.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sabina Boińska, s.boinska@p1.zosolesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 695 999 512. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1,
56-400 Oleśnica Ul. Kilińskiego 9

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście na teren przedszkola wymaga otwarcia klamką znajdującą się w górnej części bramki (wysokość ok 2m) Potrzebna jest osoba przybrana . Klamka na tej wysokości znajduje się ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Do budynku wchodzi się po schodach ( 7 stopni). Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych . W przyszłości w miarę możliwości finansowych będzie uwzględnione w planie budżetowym jednostki podjazd. W najbliższej przyszłości zamontujemy domofon lub przycisk wołający o pomoc.
W korytarzu znajdują się drzwi, które są zawsze zamknięte. Mogą wejść osoby tylko za zgoda personelu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze są na tyle szerokie, że przejedzie wózek inwalidzki. Wskazana jest osoba przybrana do pomocy przy wejściu do budynku. Na parterze osoba na wózku inwalidzkim może przemieszczać się swobodnie. Tu znajduje się sekretariat oraz 2 sale dydaktyczne. Na piętro wejście po schodach ze spocznikiem na półpiętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku przedszkola brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu przedszkola znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości ok 100 m- na parkingu miejskim

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak.

do góry