Fundusze Europejskie

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia


Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu.
Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo-dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

 • zajęcia dydaktyczne
 • dowolna zabawa dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
 • zajęcia ruchowe np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
 • czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu realizowana jest cały dzień

6.00 - 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI.

 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

8.00 - 8.45 - ŚNIADANIE

 • spełnianie przez dzieci obowiązków - czynności porządkowe,
 • zestaw ćwiczeń porannych,/zabawa poranna -gr. młodsze/
 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków-edukacja zdrowotna.

8.45 - 9.45- ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • czas zajęć w zależności od grupy wiekowej
  • 8.45 - 9.15 3- latki
  • 8.45 - 9.30 4 - latki
  • 8.45 - 9.45 5 - latki
 • w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 4 sfer:
  • fizycznego
  • emocjonalnego
  • społecznego
  • poznawczego
 • oraz 17 zadań przedszkola
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających tre- ści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 11. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 12. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 13. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 14. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 15.  Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 16.  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

9.15 - 9.30 3- latki zabawy, gry w małych zespołach

9.30 -10.00 - CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWE 

/w zależności od gr. wiekowej/

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,

10.00 - 11.30 - ZABAWA

/w zależności od gr. wiekowej/

 • 10.00 - 11.15 - 3 latki
 • 10.00 - 11.20 - 4 latki
 • 10.00 - 11.30 - 5 latki

 

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

11.30 - 12.15 - OBIAD

/ w zależności od gr. wiekowej, wydawany od gr. najmłodszej/

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.15 - 12.45 - RELAKSACJA,

/grupy starsze/

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,

12.45 - 14.30 - ZABAWY DOWOLNE I ORGANIZOWANE,

 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

Zajęcia dodatkowe

 • przygotowanie do podwieczorku - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,

12.15 - 14.00 DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

 • próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,

14.00 - 14.30 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

 • przygotowanie do podwieczorku - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
 • zabawa ruchowa

14.00 - 14.30 - PODWIECZOREK

 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

14.30 - 17.00 - REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.

W naszej placówce oprócz trzech podstawowych posiłków dzieci codziennie na drugie śniadanie otrzymują kawałki marchewki lub owoc. W szatni w miejscu ogólnie dostępnym oraz w korytarzu na piętrze stoi dystrybutor z wodą. Każde dziecko zawsze może ugasić pragnienie. Jeżeli jest lato i przebywamy na dworze, napoje są wynoszone.

Jadłospis przedszkolny ustalany wisi w widocznym miejscu, zaraz przy wejściu do budynku. Jeżeli rodzice zgłaszają uczulenie dziecka na jakąś potrawę zawsze to uwzględniamy.

do góry